Other activities

Zapošljavamo, otvorene pozicije kod našeg Klijenta

Za našeg klijenta koji se bavi medjunarodnim transportom, a zbog povećanog obima
posla i novih projekata, oglašavamo pozicije za sledeća radna mesta za kancelariju u Beogradu:

Direktor prodaje, sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Struktuirano vodjenje prodaje i prodajnog tima u skladu sa usvojeni
planom prodaje i KPI preduzeća
 Prodaja usluge preduzeća na temelju godišnjeg plana prodaje, koji usvaja rukovodstvo preduzeća

 Izrada godišnjeg predloga plana prodaje (po vrsti usluge, po tržištu, po
zaposlenom)

  Predlog cene u skladu sa tržišnim uslovima, uskladjeno sa P&L preduzeća,
rokovima tehničkim i ljudskim resursima preduzeća

 Upravljanje P&L sektora prodaja

  Primena i uskladjivanje Komercijalne politike preduzeća

 Održavanje postojeće baze poslovnih partnera i širenje na nove Klijente
i nova tržištima

 Održavaju kontakte s postojećim i potencijalnim kupcima, istražuju
njihovu solventnost (sposobnost plaćanja)

 Organizuje poslovnu prezentaciju prodajnog programa kod Klijenta, na
sajmovima ili u sopstvenim prostorijama preduzeća

 Pregovaranje sa agentima, brodarima, kamionerima, da postigne sporazum,
definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Pregovaranje sa Klijentima, da postigne sporazum, definiše godišnje okvire posla, rokove i način plaćanja i sklapanje tipskog Komercijalnog  ugovor

 Na temelju Komercijalnnog ugovora izdaju naloge za izvršenje usluge i
naplatu obavljanje usluge i nadgledaju rokove njihove realizacije

 Razvija poslovni odnos s partnerima  tako da rešavaju njihove specifične zahteve i pregovaraju o korekcijama uslova saradnje

 Razmatraju prispele reklamacije i  organizuju servisnu službu, kako bi
se sve reklamacije pravovremeno otklonili

 Nadgleda komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata. i koriste
se rezultatima ispitivanja tržišta

 Procenjuju potražnju, odnosno plasman, usluga i predlažu preventivne i
korektivne mere

 Prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu, uključuju se u razvoj
novih usluga  kako bi se preduzeće  što više približio zahtevima klijenata  i utvrđuju potrebe budućih tržišta

 Vodi prodajni tim, pretpostavljen je tim liderima prodaje, organizuje,
kontroliše njihov rad i odgovorn je za njega

 Sarađuju s članovima rukovodstva preduzeća: predlažu planove prodaje,
plan naplate i plaćanja, nadgledaju njihovo sprovođenje i podnose izveštaje o njihovoj realizaciji

 Odgovoran za  zakonitost obavljanja poslova

 Delimično obavlja posao u kancelarijama preduzeća, ali veoma često i izlaze iz kancelarija jer obilaze različite partnere

 Komunikativan, i uverljivi u kontaktima s poslovnim partnerima, sa
nužnim ekonomskim, pravnim znanjima i poznavanjem usluge, uz
pregovaračke veštine i poznavanje poslovnog bontona, samostalnost i
inicijativa bitan su preduslov za rad, kao  i dobro vladanje matematikom
i tumačenjem brojeva.

Menadžer u finansijama i administraciji, glavni knjigovodja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Saradnja i pregovori sa bankama, priprema dokumentacije potrebne za
odobravanje aranžmana i odgovornost za praćenje ugovorenih obaveza

 Izrada i upravljanje novčanim tokovima i odgovornost za održavanje likvidnosti i  profitabilnosti, praćenje naplate potraživanja

 Izrada izveštaja o rezultatu poslovanja, stanju obaveza i potraživanja na
nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou

 Predlaganje mera i praćenje aktivnosti vezanih za unapredjenje računovodstvenog informacionog sistema

 Izrada, vodjenje, arhiviranje i održavanje finansijske i nefinansijske
dokumentacije tačno, ažurno, sistematično i odgovorno, kako bi se izbegle greške pri unosu i obradbi podataka

 Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura

 Izrada završnog računa, poreskih bilansa i svih poreskih prijava, obračun svih vrsta poreza (PDV, porez na imovinu, komunalne takse)

 Stalno praćenje promena zakonske regulative, kao i implementacija i
prilagođavanje iste u poslovni sistem firme

 Ovlašćeni računovodja za overu završnog računa preduzeća

 

Kontrolor poslovanja sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije usvojenih planova kompanije

 Analiza portfolia postojećih kupaca kao i sagledavanje i ocena boniteta
potencijalnih klijenata

 Praćenje i kontrola troškova poslovanja, poštovanje pravila alokacije po nosiocima i usaglašenosti sa zakonskim propisima

 Kreiranje i analiza periodičnih i godišnjih izveštaja i planova svih sektora
kompanije

 Izrada izveštaja i analiza profitabilnosti sektora u odnosu na budžet i
prethodne godine

 Praćenje, analiza i kontrola naplate potraživanja i troškova poslovanja i drugih podataka i informacija neophodnih za kontrolu rada poslovnih jedinica grupacije

 Konsolidacija i kontrola mesečnih izveštaja svih sektora kompanije

 Kontroliše sprovođenje postojećih procedura poslovanja

 Predlozi za smanjenje potencijalnih rizika poslovanja i unapredjenje rada

 Ostali Ad hoc izveštaji na zahtev

 

Izvršilac multimodalnog transporta sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima

 Učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova transporta robe
(pomorski, kontejnerski, zbirni, železnički, drumski transport)

 Identifikovanje novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta

 Identifikovanje i upravljanje poslovnim
rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije
kompanije na tržištu

 Organizovanje transporta robe, uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i koordinaciju sa ostalim
poslovnim jedinicama kompanije – u cilju pravovremene isporuke robe
komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i
pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva i poslovne politike, i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interese kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

Menadžer Avio transporta i logistike sa sledećim zadacima i odgovornostima:

 Svakodnevno održavanje i unapređenje postojećih kontakata sa klijentima
i avio kompanijama, učestvovanje u pregovorima i ugovaranje poslova avio
transporta robe

 Identifikacija novih poslovnih mogućnosti, razumevanje poslovnog
okruženja, praćenje tržišta, identifikacija i upravljanje poslovnim rizicima i predlaganje mera za unapređenje i poboljšanje pozicije kompanije na tržištu

 Organizovanje avio transporta robe uz direktnu, pažljivu i blagovremenu
komunikaciju i korespodenciju sa klijentima i ino-partnerima i
koordinaciju sa ostalim poslovnim jedinicama kompanije u cilju
pravovremene isporuke robe komitentima i realizacije ugovorenih poslova

 Praćenje realizacije i troškova vezanih za obavljanje prevoza, radi
ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja

 Obezbeđivanje potpune usaglašenosti aktivnosti logistike sa zakonskim
propisima, konvencijama, standardima i pravilima transporta, kao i sa pravilima i procedurama kompanije

 Sprovođenje utvrđenih ciljeva, poslovne politike i na adekvatan način
promovisanje i zaštita interesa kompanije prema trećim licima, uvek na
profesionalnom nivou

 

Pozivamo vas da se prijavite slanjem biografije na office@casaforte.rs
Konkurs je otvoren do 08.avgusta 2022 godine.
Samo odabrani kanditidati će biti pozvani na intervju.