Coin&Fund – Alat za podršku u odlučivanju

Donosioci odluka u segmentu malih u srednjih preduzeća, najčešće nisu svesni kako njihove odluke utiču na poslovni rezultat kompanije, dok članovi korporativnih timova u težnji da ostvare rezultat svog profitnog centra, svoje divizije, ostaju bez posebnog interesovanja za aktivnosti drugih službi, odnosno ostalih poslovnih segmenta korporacije.

Coin&Fund je dizajniran i implementiran kao edukativni alat pomoću kojeg korisnici svih nivoa znanja imaju priliku da kroz simulaciju vide kako njihove odluke kao direktora virtuelnih kompanija utiču na poslovanje celokupnog preduzeća kroz prizmu osnovnih finansijskih izveštaja, odnosno odabrane indikatore uspešnosti poslovanja. Novčana sredstva mogu da koriste za trgovinu robom, hartija od vrednosti ili deviza, odnosno oročavanje ili apliciranjem za odgovarajući kredit. 

U realnom svetu mogu proći i godine pre nego što pojedinac dođe u poziciju da donese poslovnu odluku kakvu naš program simulira. Pored toga, posle donošenja takve odluke neće postojati feed-back o posledicama na finansijske pokazatelje i celokupno poslovanje preduzeća. 

Coin&Fund je edukativno poslovna simulacija koja uči korisnike-zaposlene, studente, učenike, entuzijaste o pravilnom i analitičkom sagledavanju odluka u biznisu, čineći ih boljim kolegama, zaposlenima i preduzetnicima. Program je namenjen da se koristi u internet pretraživacu korisnika. 

Osnovna ideja alata je da svojim korisnicima pruži mogućnost da na interaktivan i edukativan način sagledaju efekte koje odluke u ulogama različitih menadžerskih pozicija imaju na preduzeće i ne zahteva da korisnici budu fizički prisutni na istoj lokaciji dok igra traje.

Osnovna svrha Coin&Fund alata jeste simulacija poslovnog okruženja i toka vrednosti u preduzeću..

Ovaj instrument je namenjen svima koji imaju ideju koja povezuje finansije, ljudske resurse, proizvodnju, nabavku, prodaju i marketing. Suština Coin & Fund je da sve zainteresovane strane shvate da žele da nauče koji interni i eksterni faktori utiču na verovatnoću uspeha njihovog preduzeća. 

Svaki korisnik vodi svoju virtuelnu kompaniju donoseći odluke o poslovanju. Preduzeća mogu imati različite delatnosti (kao što su usluge, maloprodaja, veleprodaja, itd.). Inicijalni finansijski podaci virtuelnog preduzeća mogu da budu uneseni manuelno ili izabrani od nekih predefinisanih stanja.

Coin & Fund simulacija ima pet modula.

Modul berza je direktno povezan sa sajtom Beogradske berze (BELEX), i omogućava kupovinu i prodaju akcija po realnim cenama.

Modul menjačnica omogućava trgovinu odabranim valutama. Kurs valute odgovara realnim vrednostima na domaćem finansijskom tržištu.

Modul banka omogućava krakoročno oročavanje ili pozajmljivanje novčanih sredstava, po fiksnim ili varijabilnim kamatnim stopama, u odabranim valutama. Kamatne stope su realne i odgovaraju ponudama svih banaka koje posluju u Republici Srbiji.

Modul trgovina. predstavlja osnovu simulacije.

Modul Profit&Loss, gde se vide rezultati donešenih odluka.

Uspešnost rada preduzeća prikazana i kroz racio brojeve.

Pokazatelji uspešnosti poslovanja (racio brojevi) su jasno prikazani na ekranu.