Prodaja i Prodajni kontroling - napredni modul

Sadržajem ovog vebinara obuhvaćene su sledeće teme:

Baza kupaca,

CRM,

Client Relationship Management – poznavanje kupaca,

Osnove poslovne komunikacije,

Održavanje odnosa sa starim kupcima i odnos prema novim kupcima,

Načini povećanja prodaje kod starih kupaca,

Osvajanje novih kupaca,

Postavljanje SMART ciljeva,

Praćenje rezultata,

Razvoj zaposlenih i proizvoda su deo efikasnog i efektivnog upravljanje prodajnim aktivnostima.

Šta ćete naučiti na ovom vebinaru?

  • Naučićete kako da upravljate proadjnom cenom – Price management

Upravljanje cenom je deo strategijskih kalkulacija preduzeća i treba da bude vodjeno načelom sveobuhvatnosti.

Kalkulacija cene koštanja (proizvodne i nabavne cene)  je ključni proces u funkcionisanju preduzeće jer ukoliko je podcenjena, to direktno utiče na smanjenje dobiti preduzeća, a ukoliko je precenjena umanjuje šansu preduzeću da se dobro pozicionira u tržišnoj utakmici.

Tačnost cene koštanje je input za tačno vrednovanje zaliha i imovine preduzeća, ali i postizanje ciljanog poslovnog rezultata stvaranjem osnove za donošenje odluka o:

  • visini prodajne cene proizvoda;
  • stepenu potencijalnih popusta;
  • optimalnoj dužini serija;
  • mixu proizvoda u asortimanu,

Prodajna cene je od ključnog značaja za preduzeća a još precizniji je uticaj kalkulacije i formiranje prodajne cene na uspešnost preduzeća u kontekstu marketing miksa 6P-Price (cena), Product (proizvod), Promotion (promocija), Place (distribucija), Process (Procesi), People (Ljudi). Prodajna cena je jedini element koji stvara prihode, ostalih 5 prave rashode. Glavna uloga prodajne cene se ogleda na polju ostvarenja prihoda, ostvarenja dobiti i upravljanja marketing miksom. 

  • Naučićete kako da postavite KPI

Tematika definisanja ključnih indikatora poslovanja je danas u praksi sve više zastupljena. Istraživanja pokazuju da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja kroz različite koncepte i metodologije. KPI su ključni indikatori uspešnosti (ili neuspešnosti) i merila koja podržvaju poslovnu strategiju i uspešno poslovanje preduzeća i odražavaju meru uspešnosti poslovanja i održivost poslovne strategije preduzeća

Predavači će Vam predočiti kako da KPI budu vezani za strateške ciljeve kompanije, ali i da predstavljaju pokazatelje koji se koriste u poslovanju kako bi se planirali i pratili učinci koji se realiziju. Na taj način oni služe za merenje uspešnosti preduzeća, ili jednog dela preduzeća (poslovne funkcije kao profit centra ili cost centar, pojedinačne aktivnost, pojedinačnog procesa ili pojedinčnog učinka zaposlenog). Odnosno, kako  kompleksne KPI za potrebe strateškog upravljanja defiisanih kroz strateške mape i matrice treba prilagoditi da budu razumnjivi običnom radniku, odnosno izvršiocu.

  • Biće spremni za kategorizaciju proizvoda i kupaca i bonus skalu za zaposlene 

( kroz rangiranje kupaca, KPI za kupce, KPI za zaposlene, ABC matrica za profitabilost proizvoda)

  • Stećićete jaku osnovu za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji

Napomena: Da biste se prijavili na ‘Prodaja i Prodajni kontroling – napredni modul’, prethodno se morate prijaviti na ‘Prodaja i Prodajni kontroling – osnovni modul

14,490.00рсд